گزارش یک مورد بهبودی اختلال شخصیت بدنبال ضربه به سر

بیمار مردی است 26ساله، متاهل، دارای تحصیلات دیپلم و فرزند دوم خانواده که از دوران کودکي ویژگي هایي چون لج بازی، ناسازگاری و برونگرایي از خصوصیات بارز وی بوده است. از کلاس پنجم ابتدایي شروع به مصرف سیگار کرده و از دوم راهنمایي به سمت مصرف حشیش روی آورده و پس از مصرف آن، دوره هایي از خشم و پرخاشگری شدید در محیط خانه و زد و خورد های خیاباني را گزارش میكند از17 سالگي به تدریج شروع به مصرف تریاک و الكل مي کند. با شروع دوران خدمت سربازی، مصرف مواد سفید را آغاز مي کند. همچنین دوره هایي از افسردگي شدید را در این دوره ذکر میكند که منجر به چندین بار اقدام به خودکشي ناموفق در وی شده است. در طول این دوران سه بار اقدام به ترک موقت مواد مي کند، اما بعد از خدمت سربازی، هم چنان مصرف مواد سفید مانند شیشه و کراک را کماکان ذکر ميکند. 3سال پس از سربازی، در یک سانحه تصادف، دچار ترومای ناحیه گیجگاه شده و بي هوش شده است. طبق بیانات بیمار، موقع ورود به بیمارستان به هوش آمده و در برابر اقدامات پزشكي مقاومت مي کند که این مقاومت را ناشي از مصرف مواد توهم زا ذکر مي نماید. سطح هوشیاری بیمار پس از بي هوشي مجدد به 3 مي رسد که حدود7 روز به حالت کما به سر برد. جراحي جمجمه روی وی انجام شد و پس از کما، دو ماه بستری بوده است. همچنین طي دوران بستری مصرف گهگاهي ماری جوانا را ذکر مي کند. طبق گفته های بیمار بعد از ضربه سر تمایلي به مصرف مواد نشان نمي داد و مصرف خود را از روی لذت ذکر نمي کند. همچنین تغییرات خلقي به صورت پرخاشگری کمتر، ارتباط صمیمي تر با اعضای خانواده، خلق با ثبات تر و تحریک پذیری کمتر را ذکر مي کند. عملكرد تكانشي اش به طور چشمگیری کاهش یافته است. بیمار چند ماه پس از ضربه به کمپ ترک اعتیاد مراجعه کرده و گرچه قبل از ضربه سر چندین بار اقدام به ترک ناموفق داشته است، اما اقدام ترک پس از ضربه سر وی اقدامي موفق بوده است. آخرین اقدام وی با انجمن معتادان بي نام بوده است. پس از ترک، در انجمن معتادان بي نام نماینده اعضا شده و هدایت و سرپرستي اعضا را بر عهده دارد. همچنین بیمار مشغول به کار شده است و در عرض چندین ماه ترفیع رتبه شغلي را هم ذکر میكند. بیمار پس از مدتي ازدواج کرده و با همسرش رابطه بسیار خوبي دارد دارد. نتیجه گزارش  MRI پس از ضربه به سر، Brain malaciaو Gliosis changes در لوب فرونتال راست و نیز قسمت قدامي لوب تمپورال (مجاور هیپوکامپ) مشهود است که سبب کاهش مختصر حجم مغز به صورت اتساع خفیف و نسبي شاخ فرونتال و تمپورال بطن جانبي راست شده است.

بازدیدها: 47

Dr.vosta

تجربیات آموزشی و پژوهشی من در زمینه فیزیولوژی پزشکی و دکتری تخصصی علوم اعصاب (نوروساینس) است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *