آگاهیconsciousness

رفع مسئولیت:‌ مطلبی که در ادامه میاد ساختار مشخصی نخواهد داشت. من مطالعه زیادی در این زمینه هم نداشتم و احتمالاً بعدتر درباره نظراتم یه بازنگری خواهم داشت، ولی به نظرم نیاز بود که اینجا درباره چیزهایی که راجع بهشون فکر کردم کمی بنویسم. ادعا نمی کنم نظراتم درست هستند...