آفانتازیا aphantasiaیا اختلال تصویر سازی مغز چیست؟

برای بعضی افراد، تصور کردن صورت یک دوست یا آپارتمان محل زندگی شان غیرممکن است؛ پدیده ای که آفانتازیا aphantasia نامیده می شود.آفانتازیا کوری چشم ذهن است. دانشمندان شروع به بررسی ویژگی های مغزی که باعث این شرایط می شود، کرده اند.تست های شناختی و اسکن های مغزی نشان می دهند که بعضی از مردم، واقعا توانایی ایجاد تصویر ذهنی را ندارند. در سال ۲۰۰۳ یک پیرمرد ۶۵ ساله با...