اسکیزوفرنی یا روان گسیختگی

روان  گسیختگی، اسکیزوفرنیschizophrenia یا شیزوفرنی نوع خاصی از سایکوز یا جنون است که با اختلال شدید تفکر مشخص می شود. این بیماري که در میان بیماريهاي عمده روانشناختی از همه وخیمتر است، معمولاً خود را به صورت توهم شنیداري، توهمهاي جنون آمیز یا عجیب و غریب، یا تکلم و تفکر...