چرا افراد پرکار شادترند؟

لذت  ؛ پاداش ذهنی کسی است که ساعتها  درگیر  چالش و کار سخت بوده و اینک حتی یک استکان چای هم میتواند او را به آرامش ولذت دعوت کند . محققان  می گویند:  مغز انسان از بطالت خوشش نمی آید. به همین خاطر، وقتی مشغله کاری  بیشتر داشته باشد  مغز برای...