نوروبیولوژی اثر بخشی الکترو شوک تراپی (ECT)

ECTیا تشنج درمانی یا الکتریسیته درمانی یا شوک درمانی یکی از متداول ترین متدهای درمانی در روانپزشکی مدرن می باشد .ECT مخففelectroconvulsive Therapy است.این نوع درمان بطور شایعی در درمان برخی از بیماریهای روانی بکار می رود؟آیا این روش در درمان بیماران موثر است؟در نظر خیلی از بیماران این روش...