امواج مغزی (brain waves) چیست؟

امواج مغزی توسط بلوک های ساختمانی مغز شما، سلول های فردی به نام نورون ها تولید می شوند.نورون ها با تغییرات الکتریکی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. ما می توانیم این تغییرات الکتریکی را در شکل امواج مغزی مشاهده کنیم. اندازه گیری امواج مغزی امواج مغزی در هر سیکل...