حافظه از دیدگاه علوم اعصاب

حافظه فرایندی است که در آن اطلاعات و معلومات کسب شده از محیط  در مغز ذخیره می شود و بعدا بخاطر آورده می شود. حافظه به دو صورت کوتاه مدت(چند ثانیه تا چند ساعت) و بصورت بلند مدت(روزها، ماهها یا سالها) وجود دارد. حافظه کوتاه مدت فرار است و ممکن است...