اهمیت بانک مغز در مغزپژوهی

 مغز انســان جایگاه شــکل گیری افکار، عواطــف، حافظه، منطق و باورهای آدمی اســت. بااین حال هزاران ســال طول کشــید تا این واقعیت به ظاهر ســاده امــروزی، درک و پذیرفته شــود. فرهنگ های اولیه بشــری درباره چگونگی کارکرد جســم و ذهن نظرات متفاوتی داشــتند و افسانه های زیادی دراین باره شــکل...