اپتوژنتیک؛ بازی نور و ژنتیک

اپتوژنتیک، استفاده از پروتئینهای فعال شونده توسط نور بمنظور دستکاری در سلولها به طریقی تقریبا غیر تهاجمی است. این پروتئینها توسط ماده ژنتیکی ارگانیسم مورد نظر کد گذاری می‌شوند. اپتوژنتیک، عبارت و مفهوم نسبتا جدیدی است که از ترکیب دو واژه اپتو (opto) و ژنتیک (genetic) تشکیل شده‌است. به بیان...