مغز انسان بطور معکوس حافظه ها را بازیابی می کند.

مطالعه جدیدی که در دانشگاه برمینگهام انجام شد گزارش کرد ، هنگامیکه ما اطلاعات مربوط به سوژه های بینایی را بازیابی(retrieval) می کنیم، مغز ابتدا روی معنی اصلی آن متمرکز می شود و سپس جزئیات خاص را فراخوانی می کند. وقتی ما وقایع گذشته را بخاطر می آوریم، مغز انسان...