انتشار عصبی و تشکیل پلاک در آلزایمر

بازدیدها: 12 آمیلوئید بتا در سلول های عصبی تجمع می یابد و از سلول به سلول از طریق رشته های عصبی پخش می شود. این فرایند قبل از تشکیل پلاک های آمیلوئید در مغز رخ...