نوزادان می توانند  چیزهایی را ببینند که بزرگسالان نمی توانند ببینند.

بازدیدها: 6 مطالعه نشان می دهد نوزادان تازه بدنیا آمده می توانند اشیائی را درک کنند که نوزادان بزرگتر ، کودکان و بزرگسالان به دلیل پدیده ای به نام پوشاندن بینایی رو به عقبvisual backward...