گزارش یک مورد بهبودی اختلال شخصیت بدنبال ضربه به سر

بیمار مردی است 26ساله، متاهل، دارای تحصیلات دیپلم و فرزند دوم خانواده که از دوران کودکي ویژگي هایي چون لج بازی، ناسازگاری و برونگرایي از خصوصیات بارز وی بوده است. از کلاس پنجم ابتدایي شروع به مصرف سیگار کرده و از دوم راهنمایي به سمت مصرف حشیش روی آورده و پس...