آیا مصرف تریاک بی ضرر است ؟

بعضی از متخصصین در حوزه اعصاب و روان معتقدند که مضرات تریاک در برابر ماری جوانا و شیشه صفر است و تریاک دولتی می‌تواند باعث خلوت شدن دادگاه‌ها شود . ونیزمصرف تریاک به دلیل عدم توهم زایی منع  شرعی ندارد.در شرع مقدس اسلام تریاک به هیچ عنوان منع شرعی ندارد چرا...