در بیماری آلزایمر ، مناطق مغزی با اختلال در جریان خون، سطح تاو بیشتری دارند.

در بیماری آلزایمر ، اختلال در جریان خون در مناطق مغزی با تجمع پروتئین تاو همزمان است. بر اساس تحقیقات جدید منتشر شده در Journal of Neuroscience ، این رابطه با کاهش شناخت تقویت می شود. عملکرد عروقی کاهش می یابد و با پیشرفت بیماری آلزایمر پروتئین آمیلوئید β و پروتئین...