چگونه از توهمات تولیدی مغز خود بهره بگیرم؟

بازدیدها: 177 می دانیم مغز افراد عادی و سالم هم ممکن است در محرومیت حسی، دچار توهمات شود. توهمات می تواند دیداری، شنوایی، بویایی، لمسی، چشایی  یا مجموعه ای از آنها باشد. تجربیات مغزپژوهی جدید نشان می دهد مغز در...