چگونه از توهمات تولیدی مغز خود بهره بگیرم؟

می دانیم مغز افراد عادی و سالم هم ممکن است در محرومیت حسی، دچار توهمات شود. توهمات می تواند دیداری، شنوایی، بویایی، لمسی، چشایی  یا مجموعه ای از آنها باشد. تجربیات مغزپژوهی جدید نشان می دهد مغز در هر شرایطی از فعالیت باز نمی ایستد. در این راستا، می تواند ادراک (perception)، توهم (hallucination) و خیال (imagination) بسازد. درست است که ظاهرا ماهیت هر کدام از این پدیده ها مقداری...