تکامل احساسات در انسان

تکامل انسان ها احتمالا توانمند ترین موجودات زمین در تنظیم عواطف و احساسات خود هستند. در مقایسه با دیگر جانداران، ما از طریق یک مجموعه رفتار، شامل ارزیابى موقعیت، پرت کردن حواس، پیش بینى، تعاملات اجتماعى و سرکوب، توانایى تعدیلِ و اصلاح حتى تلخ ترین واکنش ها و تجربیات احساسى...