ثبت خاطره در مغز

 حافظه و چیستی ماهیت آن، موضوعی است که ذهن بشر را همیشه به خود مشغول کرده و دانشــمندان بزرگی ازجملــه «دکارت» در کتاب خود با نام «تأملات» درباره آن سخن گفته اند. جمله “می اندیشم، پس هستم” از «دکارت» را همه ما شــنیده ایم. پرســش اصلی این اســت که آیا...