حافظه

حافظه در مغز، با مطالعه بیماري که به اختصار H.M.نامیده می شد آغاز گردید. این شخص در کودکی از نوعی بیماري صرع شدید که قابل درمان نبود رنج می برد. هنگامی که درمان هاي رایج موثر واقع نشد H.M.تحت یک عمل جراحی که در حقیقت خارج ساختن مناطق میانی لوب هاي...