حافظه کاری working memory

پژوهشگران باور دارند که حافظه ى کارى، نقش مهمى در عملکرد ذهن دارد و توانایى هاى شناختى مثل هوش، به آن وابسته اند. حافظه ى کارى، با توجه به نقش مهمى که در فعالیت هاى ذهنى ما دارد و این واقعیت که ما از بخشى از محتواى آن آگاهیم، در...