خلق ابر انسان با اصلاح ژن ها

یکی از دانشمندان سابق ناسا مدعی است که می‌تواند با استفاده از تزریق DNAبه انسان‌ها در اصلاح ژن‌ و خلق نژاد جدیدی از ابرانسان کمک کند و حتی این روش را روی خود تست کرده است. یک پژوهشگر سابق ناسا می‌گوید که می‌خواهد به انسان‌ها کمک کند خود را از...