شبکه‌های مغز در افرادی که تمایل به خودکشی دارند ، چگونه است؟

الگوهای فعالیت مغز در افرادی که دارای افکار خودکشی بوده یا اقدام به خودکشی می‌کنند، با افراد عادی متفاوت است.دانشمندان الگوهای غیرمعمولی از فعالیت مغز را شناسایی کرده‌اند که به‌نظر می‌رسد با افزایش خطر بروز افکار و رفتارهای خودکشی همراه باشد. این مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات در دو شبکه‌ی...