دارو های ضد تشنجAntiseizure Drugs

صرع به گروهی از سندرم های مزمن گفته می شود که با عود تشنج ها همراه است.تشنج دوره محدودی از تخلیه غیر طبیعی نورونهای مغزی می باشد.دارو های ضد تشنج چنین فعالیتهای غیر طبیعی نورونها را سرکوب می کنند.داروهای ضد صرع به مدت طولانی تجویز می شوند. برای داروهای ضد...