داروهای ضد جنون Antipsychotic

نرولپتیک یک subtype از داروهای آنتی سایکوتیک است که تولید عوارض جانبی خارج هرمی یا اکستراپیرامیدال(EPS) بالایی در دوزهای موثر بالینی می شود و باعث بروز کاتالپسی در حیوانات آزمایشگاهی می شود.مانند کلر پرومازین سایکوز یا جنون اشاره به انواعی از اختلالات ذهنی دارد که با عدم توانایی در تشخیص بین...