داروهای ضد جنون Antipsychotic

بازدیدها: 1849 نرولپتیک یک subtype از داروهای آنتی سایکوتیک است که تولید عوارض جانبی خارج هرمی یا اکستراپیرامیدال(EPS) بالایی در دوزهای موثر بالینی می شود و باعث بروز کاتالپسی در حیوانات آزمایشگاهی می شود.مانند کلر پرومازین سایکوز یا جنون اشاره...