داروهای مربوط به پارکینسونیسم و اختلالات حرکتی

اختلالات حرکتی شامل پارکینسون، بیماری هانتینگتون،بیماری ویلسون و سندرم توره است.اختلالات حرکتی شامل آتتوز،کره،دیس کینزی ،تیک ها و لرزش می باشند. داروهایی که برای پارکینسونیسم بکارمیرود عبارتند از:پیش ساز دوپامین(لوودوپا) ، آگونیست های دوپامین(بروموکریپتین، پرامی  پکسول)، مهار کننده ها ی MAO(سلژیلین)،مهر کننده های COMT(انتاکاپون) و آنتا گونیست های موسکارینی(بنزو تروپین) داروهایی...