دانشمندان علوم شناختی یک دوره بحرانی برای یادگیری زبان تعریف کرده اند

شواهد زیادی پیشنهاد کننده آن است که یادگیری یک زبان جدید برای فرد بالغ سخت تر از کودک است.مطالعه جدیدی که به تازگی در MIT انجام شده است پیشنهاد می کندکه بچه ها تا سنین 17 تا 18 سالگی خیلی در یادگیری گرامر تبحر پیدا می کنند.بهر حال، همچنین یافته...