آیا دوپامین مغز در کنترل وزن نقش دارد؟

مطالعه جدیدی در انیستیتوی ماکس پلانک نقش دوپامین را در کنترل رفتارهای تغذیه ای آشکار کرده است.پژوهشگران دریافتند وقتی افراد ولع خاصی برای غذاهای خاصی دارند ، مغز دوپامین بیشتری ترشح می کند.در حقیقت مجرای معدی-روده ای در تماس نزدیک با مغز است و از محرک های پاداش (reward) برای...