رفتار درمانی شناختی (CBT)

بازدیدها: 34 Cognitive behaviour therapy ا ین یک روش درمانی از طریق صحبت کردن با بیمار است:     در مرحله اول روان درمانگر تلاش در دریافت طرز تفکر بیمار نسبت به خود پیرامون اطراف و دیگران دارد.     در مرحله...