اسکیزوفرنی یا روان گسیختگی

بازدیدها: 92 روان  گسیختگی، اسکیزوفرنیschizophrenia یا شیزوفرنی نوع خاصی از سایکوز یا جنون است که با اختلال شدید تفکر مشخص می شود. این بیماری که در میان بیماریهای عمده روانشناختی از همه وخیمتر است، معمولاً خود را به صورت توهم...