رویای مرطوب در هنگام خواب دیدن (wet dreams)

بازدیدها: ۳۹۴ این نوع رویا در هنگام خوابیدن در نوجوانان و یا افرادی که تازه به بلوغ جسمانی رسیده اند مشاهده می شود. رویای مرطوب(خیس) به عبارت ساده زمانی روی می دهد که مایع منی،...