رویای مرطوب در هنگام خواب دیدن (wet dreams)

این نوع رویا در هنگام خوابیدن در نوجوانان و یا افرادی که تازه به بلوغ جسمانی رسیده اند مشاهده می شود. رویای مرطوب(خیس) به عبارت ساده زمانی روی می دهد که مایع منی، در هنگام تحریک جنسی در هنگام خواب دیدن تحریک آمیز، از آلت تناسلی خارج می شود. دستگاه...