آخرین اطلاعات درباره خواب دیدن و رویا بصورت علمی

خواب دیدن و رویا آینده متعلق به کسانی است که زیبایی رویا هایشان را باور دارند.رویا ها شاید تقدیر را رقم می زنند. شاید مشهورترین رویای  دوره باستان درباره کنستانتین ، امپراتور روم است که در یکی ا ز بزرگترین نبردهای زندگی اش شرکت کرده بود. تعداد سپاهیان دشمن دو...