ریتالین اثری بر روی کورتکس پره فرونتال پریمات ها ندارد.

ریتالین حتی در دوز هایی که توجه را افزایش می دهند نیز اثری بر کورتکس پره فرونتال (PFC)ندارد.بنابر این این فرضیه که کورتکس پره فرونتال کودال ناحیه ای از مغز است که برای توجه (attention) ضروری است و جایگاه اصلی عملکرد ریتالین می باشد مورد سوال است. برای تحقیق در...