آیا می توان مغز را تا چند ساعت پس از مرگ زنده نگاه داشت؟

بازدیدها: 43پژوهشگران در دستاوردی چالش‌برانگیز، مغزهای جداشده‌ی خوک‌ها را تا ۴ ساعت پس از کشتار، زنده نگه داشتند، اگرچه از بازیابی هشیاری بازماندند. پژوهشگران دانشگاه ییل در نیوهیون، این اندام‌ها را در سیستم پمپ‌کننده‌ی محلول جایگزین خون قرار دادند. این...