سایکوسرجری یا جراحی اختلالات روانی psychosurgery

سایکوسرجری یا جراحی  اختلالات ذهنی یک روش درمانی است که با همکاری بین متخصصان روانپزشکی و جراحی مغز و اعصاب صورت می گیرد.تاریخچه این نوع جراحی به سال 1880 برمی گردد که توسط یک روانپزشک سوئیسی به نام گوتلیب بارکهارت مطرح گردید.اولین نوع از این جراحی ها با لوکوتوی در اواسط...