پیشرفت در درمان سکته مغزی می تواند زندگی  بیماران بیشتری را نجات دهد.

محققان ییل روش هایی را برای درمان بیماران سکته مغزی پیدا کرده اند که در غیر این صورت ممکن است قابل درمان نباشد. در یک مطالعه منتشر شده در مجله جراحی مغز و اعصاب ، محققان اصلی  Charles Matouk ، MD ، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، و Nils Petersen...