شبکه های عصبی مصنوعی

شبکه های عصبی مصنوعی که امروزه در کاربردهای فراوانی ارزش بالای خود را نشان داده اند، بر اساس مدل بیولوژیکی مغز جانوران بوجود آمده اند. این شبکه ها به واقع یک سیستم داده پردازی اطلاعات است که دارای خصوصیات اجرائی خاصی همانند شبکه های عصبی جانوری میباشد که از تعمیم...