Case History-No 1

بازدیدها: 13    والبته بخشی از وجودمم ی دنیا دیگری‌ فراتر از جسم حس میکنم ی سری کارهای روی ما صورت گرفته تا نتونیم از ظرفیتم ن استفاده کنیم   من جمله واکسن‌هایی ک در بچگی زدیم بیشتر توضیح بدین...