شناخت بدون وجود کورتکس

 مبنای عصبی شناخت معمولا بر روی مکانیسم های کورتیکال متمرکز است.مغزپرندگان فاقد پوشش کورتکس است با این وجود مهارتهای شناختی آنها با پریمات ها برابر است.این یافت های شناختی بهمراه کشفیات نوروبیولوژیکی نشان داده اند که مغز پیشین (forebrain) پرندگان و پستانداران هومولوگ هستند و از نظر ارتباطات نورونی و...