مغز خیام چگونه می اندیشیده است؟

بازدیدها: 572 در میان اندیشمندان به نام ایرانی همچون ابن سینا،حافظ و مولاناوحتی فردوسی که ما زیاد از آنها یاد می کنیم و می بالیم و گاه گاهی هم از اشعار و اندیشه های آنها، آنهم بیشتر بصورت نقل قول...