افسردگی ماژور از دیدگاه علوم اعصاب

ظهور افسردگی قریب به یقین شامل اختلالاتی در تنظیم خلق (mood) و فرایند های شناختی است.مشابه با بیشتر رفتار های پیچیده انسانی، هیجانات با شبکه های عصبی کنترل می شوند که در کورتکس جلوی پیشانی قرار دارند. شبکه های عصبی شناختی اصولا در نواحی پره فرونتال پشتی قرار گرفته اند.از...