چگونه مغز پس از بیهوشی عمیق دوباره راه اندازی می شود

بازدیدها: ۲۰ به دنبال بیهوشی عمیق ، هوشیاری و فرایندهای شناختی با گذشت زمان آشکار می شوند. قشر جلوی مغز اولین ناحیه مغزی است که بهبود می یابد ، و مناطق مربوط به زمان واکنش...