اثر فقر و وضعیت معیشتی بر آناتومی مغز

بازدیدها: 21 نویسنده: فرید کریمی وضعیت اجتماعی و اقتصادی روی ساختار مغز فرد تأثیر می‌گذارد. پژوهشگران پیوندی بین سطح معیشت و ساختار مغز پیدا کرده‌اند. ما اغلب مشکلات مالی را به تصمیمات بد زندگی مرتبط می‌دانیم. مواردی مانند اینکه چرا...