فیزیولوژی خواب

خواب در واقع از دست رفتن بیداری است و یک عملکرد پایه ای برای سلامتی فیزیکی و ذهنی است.در خواب هوشیاری از بین نمی رود وبه محرکهای حسی پاسخ می دهد. نواحی در مغز وجود دارند که تحریک آنها سبب ایجاد خواب می گردندو عبارتند از: 1.هسته رافه در بخش...