ماری جوانا نشانه های بیماری اوتیسم در اطفال را کاهش میدهد

در مطالعه جدیدی که بر روی اطفال 18 ساله یا کمتر انجام شده است حاکی از آن بود که کانابیس بعنوان درمان برای طیف اوتیسم بکار می رود که بخوبی تحمل می شود، ایمن است و انتخاب خوبی برای برطرف کردن نشانه هایی مانند حملات تشنج، تیک ها، افسردگی،بی قراری...