مبنای عصبی حرف زدن در خواب یا Somniloquy

حرف زدن در خواب، یک اختلال خواب به حساب می آید و بصورت ناهشیار انجام می شود.حرف زدن در خواب یا سامنی لوکی Somniloquy یکی از نمونه‌های خواب‌پریشی است که شامل راه رفتن در خواب و هراس شبانه هم می‌شود. حرف زدن در خواب می‌تواند در اثر تحریک بیش از...