آیا هیچ توضیح علمی برای هیپنوتیزم و جود دارد؟

بازدیدها: 117ـآیا هیچ توضیح علمی برای هیپنوتیزم و جود دارد؟ آیا از هیپنوتیزم می توان بعنوان یک روش درمانی استفاده کرد؟ادعای زیادی درباره اثر بخشی هیپنوتیزم در بالین وجود دارد.آیا می توان به این روش درمانی اعتماد کرد.آیا یک روش...