مدل حیوانی توهم(hallucination)

دانشمندان دانشگاه استنفورد در یک پژوهش توهم‌های بینایی را در موش از طریق فعال کردن تعدادی از سلولهای مغزی توسط سیگنالهای نوری (اپتوژنتیک)، ایجاد کردند. محققان می‌بایستی نورونها را تحریک می کردند تا موش را وادار به رفتاری سازند که از ادراک چیزی حاصل می‌شد که وجود واقعی نداشت. بدین...