آیا روشهای تصویر برداری بدرستی عملکرد مغز را نشان می دهند؟

نویسنده: مرمر کبیری منبع: لوموند دبپلماتیک پیشرفتهای اخیر در زمینه تصویربرداری از مغز مجددا به خیالپردازی‌های قدیمی پرو بال داده است که گویا می‌توان با مشاهده مغز همه چیز را توضیح داد، از جمله فقر، بزهکاری، شکست درسی و غیره. این توهم می‌تواند باعث بروز انحرافات سنگینی شود و بر مبنای...