تجربیات دینی از دیدگاه علوم اعصاب Neuroscience of Religious Experience

پیشرفتهاي اخیر در زمینه زیست شناسی و علم پزشکی، انقلابی در دانش انسان در زمینه مغز و علـوم اعصاب شناختی مرتبط با احساسات و خود آگاهی ایجاد کرده است و باعث توسـعه تئـوري هـایی در زمینـه باورهاي دینی و تجربیات دینی در فرهنگهاي متفاوت انسانی شده است. با تکنیک هاي...